Regelverk

Lover og forskrifter angir hva virksomheten må foreta seg for å sikre at maten er trygg, av riktig kvalitet og merket med korrekte opplysninger om produktet.

For mindre utsalgs- og spisesteder er forskriftene i stor grad av generell art, mens det for ulike typer større virksomheter kan gjelde særlovgivning. I tillegg vil også andre forskrifter som f.eks. importforskriften og drikkevannsforskriften kunne være av betydning.

Mattilsynet har nærmere opplysninger om hvilke regler som gjelder for din virksomhet.

Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene innen hotell-, restaurant- og kafénæringen håndterer næringsmidlene i samsvar med offentlige bestemmelser og det rådende regelverk for hygiene. Mattilsynets hovedoppgave er å påse at regelverket etterleves. Det er slik viktig å understreke at den enkelte virksomhet har et selvstendig ansvar for å følge lover og regler.

Alltid oppdatert med Ageto
Ageto gjør det enklere for bedriften å overholde regelverket ved at feil og avvik oppdages på et tidlig tidspunkt. Produktene får dermed en jevnt over høyere kvalitet - og mattryggheten sikres.

Ageto hjelper bedriftsledelsen med å oppfylle lovpålagte krav og imøtekomme tilsynsmyndighetene på det de etterspør. Ageto endres automatisk med endringer i regelverket, slik at du alltid er oppdatert med hensyn til Mattilsynets krav.

De viktigste bestemmelsene er:

  • Matloven av 19. desember 2003
  • Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen
    (IK Mat-forskriften)
  • Forskrift om næringsmiddelhygiene
    (Næringsmiddelhygieneforskriften)
Lover og forskrifter kan studeres i sin helhet på Mattilsynet og Lovdata.
Prøv nå!